Obchodní podmínky

Terezie Zemanová

se sídlem Vašíčkova 3435, Kladno, 27204

identifikační číslo: 87509563

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.artanddecobytsd.cz


OBJEDNÁVKA


Podmínkou vzniku kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je odeslání písemné objednávky z eshopu www.artanddecobytsd.cz.
Elektronická objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a pro její úplnou platnost je nutné potvrzení objednávky ze strany kupujícího včetně všech vyplněných náležitostí.
Kupní cenu lze považovat za zaplacenou až v okamžiku, kdy je v plné výši připsána na bankovní účet prodávajícího.
Kupující obdrží současně se zbožím také řádný daňový doklad, který je současně dokladem o zaplacení zboží.
Kupující přebírá zboží až v okamžiku, kdy je uhrazena jeho cena v plné výši.
K ceně zboží je připočítána cena za dopravu. Cena každého způsobu dodání je uvedena v sekci Pokladna. Konečná cena za poštovné je zákazníkovi sdělena prostřednictvím e-mailu a faktury po odeslání jeho objednávky. 


DODACÍ PODMÍNKY


Prodávající odešle zboží po obdržení elektronické objednávky a ověření objednávky v co nejkratším termínu v závislosti na provozních možnostech a dostupnosti zboží.
Pokud má prodávající objednané zboží skladem, odešle ho na adresu kupujícího do 3-4 pracovních dnů.
V případě, že prodávající nemůže odeslat zboží od obdržení objednávky do tohoto termínu, kontaktuje kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou.
Prodávající zašle zboží na adresu uvedenou v objednávce. Za splnění dodávky se považuje doručení zboží na určenou poštovní adresu.
Náklady na doručení hradí kupující a cenu a způsob platby si zvolí při tvorbě objednávky v elektronickém obchodě.
Prodávající zajišťuje dopravu zboží na celém území České Republiky.
V případě, že kupující odebírá zboží osobně, k předání zboží dojde po e-mailové dohodě na předem určeném místě.
Pokud se kupující neprokáže dokladem, kterým by potvrdil svou totožnost, prodávající není povinen mu zboží předat.CENA A PLATBY


Pro kupujícího je platná cena na stránkách www.artanddecobytsd.cz v okamžiku odeslání objednávky.
Platba za zboží probíhá převodem na účet prodávajícího po zaslání potvrzení objednávky na bankovní účet číslo 1022504423/5500.
Storno objednávky ze strany kupujícího:
Kupující má právo udělat storno objednávky bez udání zjevného důvodu před e-mailovým potvrzením objednávky.
Storno objednávky ze strany prodávajícího:
- Bez udání důvodu
- Pokud nebylo zboží uhrazeno do 14-ti dnů od uskutečnění objednávky převodem předem na účet prodávajícího.
Pokud zboží nebylo převzato osobně, má kupující právo odstoupit od smlouvy (vrácení zboží) dle § 53 Občanského zákoníku.
Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.


STORNO


Po závazném potvrzení má kupující právo odstoupit od objednávky v případě, že prodávající nesplní některou z podmínek související s dodáním objednaného zboží.
Prodávající může uplatnit náhradu škody, které vzniklo při stornování objednávky a to především vynaložením nákladů na dopravu a další poplatky související s objednáním zboží.
Prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího, aby ho informoval o vzniklé situaci.
Pokud je možná náhrada zboží podobného charakteru a ceny a dojde ke vzájemné dohodě, prodávající se snaží dodat toto zboží v původně dohodnutém termínu a ceně.
Pokud již zaplatil kupující za zboží a prodejce mu z výše uvedených důvodů není schopen zboží dodat, dojde ze strany prodávajícího ke vrácení celé částky na účet nebo adresu, kterou určí kupující a to co nejdříve.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY - VRÁCENÍ ZBOŽÍ


Toto právo je podmíněno, pokud je kupující fyzická osoba a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Zboží je možné vrátit v zákonné lhůtě 14 dní a to pouze pokud je zboží v původním obalu a nepoškozené, nepoužité, musí obsahovat veškeré původní příslušenství.

Kupující je povinen si prohlédnout okamžitě při převzetí, zda je zboží bez zjevných známek poškození a zabalené. Pokud kupující zjistí, že došlo k poškození zboží během přepravy, veškeré náklady na opravu zboží nese dopravce.

Pokud kupující potvrdí přepravci převzetí zboží, nelze při pozdějším zjištění poškozeného zboží během dopravy vymáhat na dopravci ani prodávajícím vzniklou škodu. Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.
V případě nevyzvednutí zboží kupujícím a vrácení zboží zpět prodávajícímu, není prodávající povinen zboží odesílat znovu, pokud kupující neuhradí náklady na dopravu v plné výši. 

Kupující je povinen před použitím zboží prostudovat zásady bezpečného užívání výrobků, viz Služby-Rady k bezpečnému a dlouhotrvajícímu užívání výrobků, aby předešel poškození zboží a případným škodám.
V případě nedodržení podmínek uvedených v zásadách bezpečného užívání výrobků nelze později uplatnit reklamaci na takto poškozené zboží. Náklady na vzniklou škodu zapříčiněné nevhodným používáním nese kupující.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady nebo na vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným používáním. 

Zboží lze zaslat na naši poštovní adresu doporučeně, ne na dobírku (takové zboží nebude přijato). Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám bude zaslána částka v co nejkratším čase, nejpozději však do 14 dní od doručení zboží prodávajícímu. Částka bude zaslána na bankovní účet kupujícího.

Pokud dojde vlivem častého používání ke zkrácení životnosti výrobku, nelze reklamaci uplatnit. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce (na místě sepsat reklamační protokol), tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.


Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:
Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu formou elektronické pošty: zemanovaterezie@gmail.com společně se základními údaji:
- jaké zboží reklamujete
- důvod reklamace
- termín nákupu
- číslo účtu pro případ vrácení peněz
- kopie dokladu o koupi


Záruční doba poskytovaná při prodeji zboží činí všeobecně 24 měsíců ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak. 
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.
Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit v původním, nepoškozeném obalu včetně dokladu o jeho zakoupení. V případě zjištění výrobní vady bude zboží opraveno, vyměněno za vybrané zboží ve stejné ceně, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.


Reklamace:
Terezie Zemanová,
Vašíčkova 3435,
272 04, Kladno
Česká republika


Prohlašujeme, že nebudeme svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně.


Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit rady v sekci Služby- Reklamace zboží. Zboží, u kterého byla uznána reklamace dle podmínek zde uvedených, se odesílá doporučeně, po předchozím vyrozuměním přes kontaktní e-mail, na výše uvedenou adresu.


SHRNUTÍ


Odesláním a potvrzením objednávky se zároveň prodávající a kupující zavazují, že jednají ve smyslu ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákona a není-li uvedeno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem. Odesláním objednávky v elektronickém obchodě www.artanddecobytsd.cz souhlasíte se shromažďováním informací o Vás a Vašich nákupech.

V případě, že dojde k poškození zabezpečení a do systému vnikne cizí osoba (hacker) prostřednictvím počítačové sítě internet, provozovatel elektronického obchodu nenese zodpovědnost za škody vzniklé tímto jednáním.
Pokud při tvorbě objednávky zvolíte možnost zasílání informačních emailů, souhlasíte s tím, že můžete být informování o novinkách v našem eshopu a mohou Vám být zasílány ceníky a speciální nabídky.
Pokud již nechcete dostávat tyto informace, zašlete zpět email a do předmětu napište "NEZASÍLAT".

Při zapalování svíček je nutné dodržovat zásady práce s otevřeným ohněm. Prodávající nenese zodpovědnost za případné škody způsobené nesprávným zacházením s produkty a nedodržováním zásad zacházení s ohněm. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Prodávající se zavazuje, že neposkytne údaje o kupujícím žádné třetí straně.
Odesláním elektronické objednávky souhlasí kupující se všemi podmínkami uvedenými v tomto nákupním řádu a také s cenou dopravy a zboží, které objednává.


Nejvyšší hranice naší odpovědnosti vůči vám za všechny ztráty nebo škody vzniklé v souvislosti s vaší objednávkou na www.artanddecobytsd.cz je omezena do výše celkové ceny objednávky.


K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


Závěrečná ustanovení


Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Vašíčkova 3435, Kladno, 272 04,  adresa elektronické pošty zemanovaterezie@gmail.com , telefon +420 733 210 157.


V Praze dne 18.7.2018